Telefoon: 0416 - 322 138

U heeft een vordering?

Onze werkwijze:

 

De sommatiefase

U verstrekt ons de opdracht tot incasso. Dit kan per post, per e-mail of door de stukken gewoon even af te geven op kantoor. Wij ontvangen van u graag een kopie van  de te incasseren factuur, kopieën van de betalingsherinneringen (minimaal 1) en kopieën van eventuele andere correspondentie. Ook specifieke gegevens met betrekking tot uw debiteur (mobiel telefoonnummer, emailadres enz.) zijn van harte welkom.

U ontvangt per e-mail een opdrachtbevestiging met vermelding van het dossiernummer waaronder uw vordering in behandeling is genomen.

Nog dezelfde dag versturen wij aan uw debiteur een eerste sommatiebrief. Uw debiteur wordt gesommeerd om de hoofdsom (uw factuurbedrag) vermeerderd met rente en incassokosten aan ons te voldoen.

Dan zijn er vier mogelijkheden:

1. Uw debiteur betaalt de hoofdsom, rente en incassokosten -> Wij wikkelen de zaak met u af en sluiten ons dossier.

2. Uw debiteur stelt een betalingsregeling voor -> U beslist of de voorgestelde betalingsregeling akkoord is. Indien u de regeling accepteert, dan zullen wij erop toezien dat het regelingsbedrag steeds tijdig wordt voldaan. Indien de regeling niet stipt wordt nagekomen, dan is de alsdan resterende vordering weer ineens en direct opeisbaar.

3. Uw debiteur betaalt alleen de hoofdsom -> Wij schrijven uw debiteur aan voor het restant van de vordering (rente en incassokosten). Indien uw debiteur het restant onverhoopt niet betaalt, dan kunnen wij hiervoor een procedure opstarten. Indien u géén procedure wenst, dan worden de incassokosten bij u in rekening gebracht conform de tarieven genoemd in onze algemene voorwaarden. Dit gebeurd altijd in goed overleg met u als klant.

4. Uw debiteur betaalt niets en reageert niet -> wij sturen debiteur na één week een tweede sommatie waarin wij aankondigen dat wij over zullen gaan tot het nemen van de nodige rechtsmaatregelen. Wanneer aan deze tweede sommatie geen gehoor wordt gegeven en ook een bezoek aan het adres van debiteur of telefonisch contact géén effect heeft, dan ontvangt u een e-mail, waarin wij u verzoeken om tot dagvaarding over te mogen gaan.


De dagvaardingsfase


Indien uw debiteur niet betaald heeft en ook geen betalingsregeling heeft getroffen in de sommatiefase, dan zal in uw opdracht een dagvaarding worden gemaakt. Deze dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend (uitgereikt) aan uw debiteur.

 

Uw debiteur kan alsnog voor de zitting betalen. De extra kosten zijn dan geheel voor rekening van de debiteur. De dagvaarding zal dan niet worden aangebracht. Ook kan uw debiteur via Van der Sanden Incasso en met uw goedkeuring alsnog een betalingsregeling treffen. De terechtzitting zal dan wel gewoon doorgaan en het verkregen vonnis zal dienen als "stok achter de deur".

 


De executiefase


Indien uw debiteur naar aanleiding van de dagvaarding nog steeds niet heeft betaald of indien de getroffen betalingsregeling niet (meer) wordt nagekomen, dan zal in deze fase het vonnis aan uw debiteur worden betekend (uitgereikt). Daarbij wordt bevel gedaan om de volledige vordering binnen twee dagen nadien te voldoen.

Indien daarop geen betaling volgt, dan kan het vonnis na overleg met u ten uitvoer gelegd worden (b.v. door het leggen van beslag op salaris, uitkering, bankrekening, roerende of onroerende zaken). Ook in deze fase kan uw debiteur nog betalen via een betalingsregeling, uiteraard ook weer geheel in overleg met u.

Zowel in de sommatiefase als in de dagvaardingsfase en  de executiefase wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in een dossier en deelbetalingen worden direct aan u overgemaakt.

 

 

• U heeft een schuld? Klik hier.

Over Van der Sanden | Incasso

Wellicht biedt deze website u voldoende informatie. Daarnaast vertellen wij u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze daadkrachtige aanpak. Bel ons gerust voor een afspraak! Telefoon: 0416 - 322 138

Ideale klanten kopen veel, klagen weinig en betalen snel.

Alleen ze behoren tot een uitstervend ras.

Met Van der Sanden | Incasso pakt u ze effectief aan…….

 

© 2021 Van der Sanden | Incasso. All Rights Reserved.

Telefoon: 0416 - 322 138

Webhosting: InfraIT.nl